Výsledky projektu

Uskutečnila se mezinárodní konferenci, která se věnovala zejména problémům výzkumu právního postavení menšin. Proběhla ve dnech 24.-25. září 2012 v budově Právnické fakulty UK. Vedle samotných příspěvků došlo k rozsáhlým přínosným diskusím. V zásadě na začátku byla témata obecnější, následovalo postavení Romů a Židů, dále referáty spíše historické. Na konci byl zařazen speciální workshop věnovaný tématu Pařížská mírová konference 1946-1947 a národnostní otázka.

První odborný referát byl od doc. Haralda Scheu a věnoval se problémům právního postavení nových menšin. Prof. Karolina Adamová Karolina hovořila o otázce tyranie parlamentní většiny nad menšinou. Doc. Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR) nastínil téma německá menšina a církevní dějiny českých zemí jako předmět vědeckého bádání. Dr. Andrej Sulitka (Univerzita Ústí nad Labem) sledoval odborný zájem o menšiny na počátku 20. století. Na konferenci ovšem byla reflektována nejenom historická témata. Dr. Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR) hovořil o českých menšinách v zahraničí, doc. Iván Halasz (Budapešť) o krajanských zákonech ve Střední Evropě, dr. Hedvika Boukalová (Filosofická fakulta UK Katedra psychologie) o menšinách z pohledu psychologie.

Výrazný zájem vyvolávalo postavení Židů a Romů v minulosti. Doc. Ladislav Soukup pojednal o specifikách právního postavení Cikánů v monarchii a meziválečném Československu, prof. Nina Pavelčíková (Filosofická fakulta Ostravské univerzity) o současných problémech výzkumu postavení romské minority, dr. Pavla Damohorská (Ústav židovských studií Husitské teologické F UK) o postavení menšin v Izraeli, doc. Jan Němeček (Historický ústav AV ČR) o československé exilové vládě a židovské otázce za druhé světové války a prof. Jan Kuklík (PFUK) o odškodnění obětí holokaustu a restitucích židovského majetku po druhé světové válce a po roce 1989.

Druhý den konference byly na programu referáty doc. Blanky Soukupové (Fakulta humanitních studií UK) o Židech v moderní české společnosti, dr. Lukáše Novotného (Univerzita Ústí nad Labem) o německé menšině v České republice před a po roce 1989, doc. Pavla Maršálka o otázce moravského národa a moravské státnosti, doc. Vladimíra Kindla o jazyku právních předpisů za monarchie a v ČSR po roce 1918, dr. Petry Skřejpkové o zákonu a jeho právním jazyku v minulosti a současnosti, dr. Jiřího Šouši ml. o úředním aparátu v českých zemích a národnostní otázce do roku 1945. Vedle referátů více méně historických však hovořila i dr. Helena Hofmannová o problémech národnostních menšin v ČR při pohledu z Rady Evropy a dr. Michal Urban, rovněž z Právnické fakulty UK, o právech menšin ve výuce na středních školách.

Na závěr byl zařazen speciální workshop věnovaný Pařížské mírové konferenci z let 1946-1947 a národnostní otázce. Prof. Jan Kuklík a z jiného úhlu dr. René Petráš hovořili o zániku mezinárodněprávní ochrany menšin z éry Společnosti národů. Prof. Štefan Šutaj (Spoločenskovedný ústav SAV Košice) rozebral problém Pařížská mírová konference 1946-1947 a postavení Maďarů v poválečném Československu, doc. Harald Scheu mezinárodní právo ve vztahu k Pařížské mírové konferenci 1946-1947.

            V souladu s projektem po uskutečnění velké mezinárodní konference následovaly zejména menší workshopy určené pro praxi. Otázka menšin se v posledních desetiletích v západní Evropě a po roce 1989 i v ČR začíná vyvíjet a značnou roli nyní hrají náboženské menšiny. Uskutečnil se mj. workshop 24. října 2012 určený vedle projednání zajímavých příspěvků týkajících se náboženských menšin zejména vzdělávání studentů. Účast na akci byla značně vysoká a šlo přibližně o osmdesát osob. Vystupovala zde řada odborníků ze zahraničí, přímo historickým aspektům se však věnoval jen dr. René Petráš hovořící o historii náboženských menšin v českých zemích. Dále se uskutečnil mj. workshop k této otázce 22. dubna 2013. Po úvodu od dr. Petráše (pokud není dále uvedeno jinak, tak je pracovištěm badatelů PFUK) vystoupil doc. Scheu k tématu Laičtí zaměstnanci církví, dále ass. prof. Wieshaider (Universität Wien) Právně-dogmatické úvahy o dosahu účinku základních práv v pracovním právu, doc. Štefko Ochrana duchovních před skončením služebního poměru, dr. Kříž (CEVRO Institut) Ke vztahu autonomie církví a antidiskriminačního zákonodárství, dr. Děkanovská (Husův institut teologických studií) Duchovní církví a náboženských společností v 1. stupni registrace, doc. Přibyl (Teologická fakulta JU) Teologické předpoklady autonomie církve při ustavování duchovních.

Ve dnech 30. května až 1. června 2013 se uskutečnil odborný workshop organizovaný prof. Olechovskim (Universität Wien) a dr. Skřejpkovou určený zejména studentům vídeňské právnické fakulty a PFUK, kterých se účastnilo několik desítek. Jednání probíhala v němčině a předneseny byly téměř dvě desítky odborných referátů k otázkám právní historie, jako je např. jazykové právo.

V rámci velmi významné mezinárodní konference věnované druhé světové válce Czechoslovakia and the Other Occupied Nations in London: The Story of the Exile Revisited After Seventy Years pořádané ve spolupráci Ústavu pro soudobé dějiny s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ve dnech 5—7. června 2013 na Ministerstvu zahraničí v Praze byl i speciální panel věnovaný historickým aspektům menšinové problematiky v průběhu druhé světové války, kde vystoupili prof. Kuklík, dr. Petráš, ale i dr. Spurný (Ústav pro soudobé dějiny AVČR) a dr. Brown (Richmond University in London).

            Podle požadavků ze strany vládních orgánů se 24. února 2014 v Lichtenštejnském paláci v Praze konal workshop „Menšiny v Evropě – Evropa menšin“ pořádaný Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy konaný pod záštitou mgr. Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Zde vystoupil mj. prof. Kuklík, na historická témata v zásadě jen dr. Petráš s referátem Tradice právní úpravy postavení menšin, na aktuální právní problémy mj. dr. Forejtová (Západočeská univerzita Právnická fakulta), dr. Kryska, prof. Marková, doc. Scheu, dr. Honusková.

               Z podnětu Štefana Tišera, člena Rady vlády pro národnostní menšiny, se 29. března 2014 v budově PFUK konal seminář „Menšiny a volební právo v praxi“ organizovaný dr. Petrášem, kde byly předneseny referáty k právním otázkám a proběhla diskuse zejména představitelů romské menšiny. Brzy nato se 2. dubna se opět v budově PFUK konal workshop zejména spolupracovníků projektu, kde se diskutovaly problémy výzkumu právního postavení menšin.

               Dne 29. října 2014 se v budově PFUK konala mezinárodní konference „Používání menšinových jazyků v úředním styku a před soudními orgány“. Konference znamenala výrazný odborný přínos zejména zkoumáním praktických problémů s používáním jazyků, kde se v mnoha státech reálná situace značně liší od formálního znění právních předpisů. Zmínit lze alespoň historicky orientované příspěvky jako Používání úředních a menšinových jazyků v historické perspektivě (dr. Petráš) a Jazykový zákon z roku 1920: česká odplata, upevňování národního charakteru státu, hospodářsko-sociální pragmatismus nebo kultivace tradice bilingvismu? (doc. Soukupová, FHS UK). Vystoupili ale i dr. Forejtová (Západočeská univerzita Právnická fakulta), dr. Sulitka (Etnologický ústav AVČR), dr. Sułkowski (Fakulta práva a správy Univerzity Lodž), ass.prof. Wieshaider (Universität Wien), dr. Větrovský (Paneurópska vysoká škola, Bratislava) a doc. Scheu.

Dne 30. října 2014 se v budově PFUK konal workshop „Zaměstnávání cizinců, analýza diskurzu, trendů a perspektiv budoucího vývoje“. Měl značný ohlas i v praxi a ukázal, že menšinová otázka je spojena s postavením cizinců. Vystoupili zejména doc. Štefko, dr. Kielerová (MPSV) a dr. Tomšej. V rámci projektu se spolupracovníci podíleli i na konferenci „Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva – syndrom moderních dějin“, kterou organizoval Historický ústav AVČR 11.-12. listopadu 2014 v Praze ve vile Lanna. Ve spolupráci s PFUK se v rámci projektu uskutečnila i konference Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície 27. listopadu 2014 a to v budově Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Činnost bezpečnostních složek a práva menšin patří k významným aspektům projektu.

Z podnětu Rady vlády pro národnostní menšiny se v rámci projektu konala konference Právo a zájem států o menšiny – krajany za hranicemi dne 17. února 2015 v Lichtenštejnském paláci v Praze. K historickým aspektům této otázky – aktivované zejména konfliktem na Ukrajině – vystoupil prof. Kuklík (Zájem států o menšiny – krajany za hranicemi a mezinárodní konflikty), dr. Petráš (Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států” menšin) a dr. Skřejpková (Právní řešení návratu krajanů do Československa). Dalšími referujícími byli dr. Brouček (Etnologický ústav AV ČR), dr. Forejtová (Západočeská univerzita Právnická fakulta), dr. Novotný (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), prof. Halász (Budapešť), doc. Scheu, doc. Hofmannová, doc. Bílková.

Ve spolupráci s jedinou státní vysokou školou v Maďarsku (National University of Public Service) se v Budapešti 25. března 2015 uskutečnila v anglickém jazyce menší konference věnovaná problému migrací a vzniku nových menšin nazvaná New and Old Migrant Minorities in Central Europe (Creation, Legal Status and Real Situation). Z ČR zde vystoupili prof. Kuklík k otázkám vzniku maďarské menšiny v českých zemích po druhé světové válce, dr. Petráš k vytvoření slovenské a romské menšiny v českých zemích a doc. Scheu k situaci v Rakousku. Organizátorem akce byl prof. Halász zapojený do projektu.

Dne 15. dubna 2015 se v budově PFUK uskutečnil workshop k problematice náboženských staveb. Historickým aspektům se věnoval dr. Petráš, který hovořil o náboženských symbolech v První československé republice a doc. Soukupová (Fakulta humanitních studií UK) s referátem Žlutá hvězda jako diskriminační označení v protektorátu Čechy a Morava. Dále vystoupili mj. Mgr. Nehudková (Kancelář veřejného ochránce práv), doc. Scheu, dr. Brouček (Etnologický ústav AV ČR). Dne 16. září se v budově Střední a vyšší policejní školy v Praze konal ve spolupráci s ministerstvem vnitra odborný workshop zaměřený na právní postavení menšin a činnost policie (včetně problému „nových“ národnostních a náboženských menšin a vzdělávání na toto téma), kde vystoupili zejména dr. Petráš, doc. Scheu a dr. Urban.

               Na říjen 2015 byla připravena řada vlastně závěrečných akcí v rámci projektu NAKI a to na 1.10. na PFUK workshop Význam Jana Husa na cestě ke svobodě svědomí a náboženství a právům náboženských menšin, 21.10. na PFUK workshop k problému náboženských staveb a 22.10. na PFUK závěrečná konference projektu Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, sloužící zejména k představení výsledků a naznačení možností výzkumu. Dále 27.10. v Bratislavě na Akadémii policajného zboru konference k aktuálním problémům migrací ale i novým menšinám, kde je PFUK spolupořádající institucí.

            Vyšla i řada odborných publikací, kde je třeba uvést alespoň knihu Scheu – Kříž – Děkanovská a kol.: Právní postavení náboženských menšin a od prof. Halásze Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe, které obě vydala Právnická fakulta. Nakladatelství Karolinum pak vydalo na jaře 2015 mimořádně rozsáhlou publikaci Kuklík a kol.: Jak odškodnit holocaust? Vedle knih vznikla i řada samostatných článků, jak ukazuje obsah zvláštního monotematického čísla časopisu Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2013.

René Petráš (navazuje na články v časopisu Právněhistorické studie, viz č. 43, 2013, s. 420-422)