:::: MENU ::::

Archiv / Prosinec 2015

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

PROBLÉMY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN V PRAXI A JEJICH DLOUHODOBÝ VÝVOJ: MOŽNOSTI VÝZKUMU

Dne 22. října se uskutečnila na PFUK závěrečná mezinárodní konference k projektu, která byla zaměřena zejména na možnosti dalšího výzkumu, ale i aktuální problémy.

Program:

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.   Projekt NAKI „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“ a další možnosti výzkumu práv menšin na PFUK

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.   Obecné problémy výzkumu právního postavení menšin

Doc. Mag phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.   Specifické právní problémy nových menšin

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.   Sociální zabezpečení, zaměstnanost a postavení menšin

Mgr. David Kryska, Ph.D.   Správní právo a možnosti výzkumu menšin

JUDr. Jiří Šouša ml., Ph.D.   Tradice veřejné správy a menšiny

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.   Rada Evropy a práva menšin – možnosti výzkumu

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.   Diskriminace v judikatuře evropských soudů

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.   Trestní právo a možnosti výzkumu práv menšin

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.   Tradice právní úpravy překračování státních hranic a vytváření nových menšin

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.   Problémy výzkumu postavení Romů

Ass.prof. Wolfgang Wieshaider, Ph.D.   Ochrana menšin versus ochrana jazyků. Kulturněprávní výzvy rakouského práva

Mgr. Lukáš Novotný, MA, Ph.D.   Menšiny evropského původu v bývalých koloniích, otázky omluv a odškodnění – případ Namibie

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

NOVÁ KNIHA K MENŠINOVÉ OTÁZCE

Počátkem prosince 2015 vydává Právnická fakulta UK v rámci projektu NAKI knihu Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný: Kulturní život německé menšiny v České republice (ISBN 978-80-87975-32-9) o rozsahu 171 stran.

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

ZAČLENĚNÍ OTÁZKY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN DO VÝUKY PFUK

Na PFUK, podobně jako na jiných právnických fakultách, nejsou obory, ale pouze dílčí specializace – tzv. moduly studia. V rámci projektu NAKI se na PFUK vytvořila zvláštní specializace (modul) studia zaměřená na národnostní a menšinovou otázku. Z tří základních předmětů se jeden věnuje historickým kořenům otázky (prof. Kuklík, dr. Petráš), druhý Street Law (dr. Urban) a třetí je nazván Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti (doc. Scheu, dr. Petráš), což se samozřejmě doplní o další doplňující předměty jako je migrační právo (dr. Honusková, dr. Kryska). Absolvování modulu bude vyznačeno studentům na dodatku k diplomu. Součástí modulu je i možnost napsat studentskou vědeckou práci k problematice právního postavení menšin a předpokládá se, že z takovýchto prací vzniknou v rámci jednotlivých oborů (právní dějiny, mezinárodní právo, správní právo ad.) i diplomové práce.

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROF. ŠTREITA (ROMANE) ČHAVE – FAMEĽIJA – EDUKACIJA – ANDRE; (ROMSKÉ) DĚTI – RODINA – VÝCHOVA – VZDĚLÁNÍ

Renomovaný fotograf prof. Jindřich Štreit ve spolupráci s historiky dr. Janákem ml. a prof. Pavelčíkovou připravil výstavu k postavení Romů. Katalog k výstavě (ROMANE) ČHAVE – FAMEĽIJA – EDUKACIJA – ANDRE; (ROMSKÉ) DĚTI – RODINA – VÝCHOVA – VZDĚLÁNÍ v celkovém rozsahu 80 stran s reprodukcemi vystavených fotografií prof. Štreita a texty prof. Pavelčíkové a dr. Janáka vychází počátkem prosince. První vernisáž hlavní výstavy proběhne 9. 12. 2015 v prostorách Flemmichovy vily v Krnově. Paralelně k této velké výstavě by měl být vystaven menší soubor fotografií v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity, kde proběhne k problematice využití umělecké fotografie prof. Štreita v sociologickém výzkumu mezinárodní workshop. Výstava je putovní.

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

V BUDOVĚ PFUK VE VESTIBULU UMÍSTĚNA PUTOVNÍ VÝSTAVA

V rámci projektu vznikla mj. právněhistoricky orientovaná putovní výstava Menšiny a právo v Československu. Předcházely jí dvě předběžné výstavy zaměřené na postavení Židů. Výstava je v češtině a angličtině, má moderní zpracování tzv. roll up bannery, což usnadňuje přesuny do dalších míst v Praze i v regionech. Tématem je právní postavení menšin v Československu, vzhledem k reálnému významu otázky je důraz kladen na meziválečnou éru. Seznam základních panelů výstavy: Problémy právního postavení menšin v Československu, Národnostní otázka v rakouské monarchii, Vznik Československa a menšiny, Mezinárodněprávní ochrana menšin v meziválečné Evropě, Právní řešení postavení menšin v meziválečném Československu, Ústava z roku 1920 a menšiny, Jazykové právo meziválečného Československa, Menšiny a školství v meziválečném Československu, Veřejná správa a menšiny v meziválečném Československu, Specifika právního postavení židovského obyvatelstva, Zákon o potulných cikánech z roku 1927, Mnichovská konference, Druhá světová válka a poválečné snahy o likvidaci menšin, Menšiny v komunistickém Československu, Aktuální problémy a dlouhodobé tradice právního postavení menšin v ČR. K výstavě samozřejmě vyjde rozsáhlý výstavní katalog obsahující i historickou studii.

 • Pro 02 / 2015
 • 0
Novinky

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA 4/2015 Právo a menšiny II

V prosinci 2015 vychází další číslo renomovaného časopisu s tématem Právo a menšiny (první takovéto číslo vyšlo jako 1/2013, přičemž AUC I vycházejí tiskem a přibližně po roce jsou volně i na internetu viz http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/auci/1404046928/):

Editoři: Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Úpravy textu: Sára Valachová

Recenzovali: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

Harald Scheu, René Petráš: Předmluva

PRÁVNÍ ÚPRAVA A PRAXE UŽÍVÁNÍ MENŠINOVÝCH JAZYKŮ

René Petráš: Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa

Blanka Soukupová: Jazykový zákon (1920): česká odplata, upevňování národního charakteru státu, hospodářsko-sociální pragmatismus nebo kultivace tradice bilingvismu? K názorům české veřejnosti na významy státního jazyka

Monika Forejtová. Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

David Kryska: Používání menšinových jazyků v České republice – úřední styk a vícejazyčné názvy

Jaroslav Větrovský: Jazyková práva národnostních menšin na Slovensku: úřední styk a topografické údaje z hlediska standardu jazykové spravedlnosti

Martina Fraňková: Status menšinových jazyků v německém právu – právo na topografická označení a na užívání jazyka ve veřejné sféře

Harald Christian Scheu: Používání menšinových jazyků ve styku se správními orgány a soudy v Jižním Tyrolsku

Jarosław Sułkowski: On some rights of national minorities in Poland

Andrej Sulitka: Používání menšinových jazyků v úředním styku pohledem národnostních menšin a orgánů místní samosprávy

Klára Hrdličková. Právní status menšinových jazyků ve Velké Británii. Případ velšského jazyka ve Walesu

Harald Christian Scheu: Úprava dvojjazyčných topografických označení v Jižním Tyrolsku

Lukáš Novotný: Německo a německá menšina

PRÁVNÍ POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH STÁTŮ V SYSTÉMU OCHRANY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

René Petráš: Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států“ menšin

Ivan Halász: Krajanské zákony v kontexte menšinovej legislatívy

Harald Christian Scheu: Postavení „mateřské země“ a příbuzné menšiny z hlediska mezinárodní ochrany lidských práv

Helena Hofmannová: Menšiny bez hranic?

Monika Forejtová: Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU

Veronika Bílková: Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů

Stanislav Brouček: Zájem České republiky o Čechy žijící v zahraničí na pozadí situace ve Slovenské republice (od vystěhovalectví přes exulantství k moderní diaspoře)