O projektu

Na Právnické fakultě UK ve spolupráci s externími badateli se v roce 2012 začalo pracovat na rozsáhlém čtyřletém projektu k právnímu postavení menšin s názvem Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj. Jde o speciální typ projektů od ministerstva kultury, které sledují českou národní a kulturní identitu, od čehož je odvezena zkratka NAKI. Základním pracovištěm je Ústav právních dějin PFUK, hlavním řešitelem prof. Jan Kuklík, tajemníkem dr. René Petráš. Jde o projekt značného rozsahu, do kterého jsou zapojeny desítky badatelů z právnické fakulty i dalších pracovišť.

Při projektu je prováděn základní výzkum v úzké vazbě na aplikaci poznatků v praxi, což je metoda dosud v právní vědě jen málo využívaná. Projekt je široce interdisciplinární se zapojením zejména historiků, politologů, sociologů, pedagogů, etnologů, ale i osob z praxe či lokálních organizací. Velmi důležité je i zapojení studentů zejména pro tzv. Street Law (tedy praktickou informační a poradenskou práci), což je aspekt zatím v ČR poměrně opomíjený. Ostatně zájem právní vědy o menšiny je dosud spíše okrajový, byť jde o mnohé velmi praktické problémy typu restitucí (např. židovský majetek), „boje o dekrety“ atd. Projekt je tedy průkopnický nejenom v koncepci propojující výzkum a aplikaci ale i v řadě základních otázek vstupuje na téměř neprobádanou půdu. Zkoumá se historický vývoj a současnost, se zaměřením na právní aspekty při důrazu na sledování regionálních rozdílů. Není přehlížen ani nejnovější vývoj a vznik nových menšin přistěhovalectvím. Zásadní roli hraje i využívání poznatků při vzdělávání a to nejen na vysokých školách, v rámci běžného či celoživotního studia či kurzů, ale i v dalších institucích.

Velice důležité pro právní dějiny může být využívání znalostí tohoto oboru pro řešení praktických právních problémů. Například na konci roku 2012 byly zpracovány pro Úřad vlády dvě analýzy praktických problémů týkajících se menšin – koordinátor týmu dr. René Petráš, dále dr. Helena Hofmannová a doc. Harald Scheu, přičemž jejich koncepce vycházela často z právněhistorického pojetí. Na zasedání pro menšiny klíčové Rady vlády pro národnostní menšiny 6. listopadu 2012 byla téměř polovina času věnována projednávání zprávy, která byla pozitivně hodnocena zástupci menšin i státní správy.

Dosavadní zpracování otázky právního postavení menšin je spíše nedostatečné, téměř zcela chybí mj. důležité regionální aspekty. Zahraniční odborná literatura samozřejmě existuje, avšak domácímu vývoji věnuje pozornost jen okrajově. Poměrně velký zájem odborné literatury vyvolávala některá specifická témata jako třeba prezidentské (tzv. Benešovy) dekrety a konflikty o ně v nedávných letech, avšak i přes množství těchto speciálních publikací mnohé aspekty postavení menšin zůstaly zcela neznámé. U národnostní a menšinové otázky jsou to třeba specifické postoje některých skupin k právu, restituční požadavky židovské a také polské, o kterých česká veřejnost neví v podstatě nic, ačkoliv se jedná o nemalé sumy. Rovněž znalosti české veřejnosti včetně odpovědných státních a samosprávných úředníků o právním řešení problematiky jsou jen omezené. I to zřejmě přispívá k celkovému selhávání národnostně-menšinové politiky.

V rámci projektu byl vytvořen široký badatelský tým s jádrem na Právnické fakultě UK, který shromáždil podstatnou část odborníků k otázce z ČR ale i badatele zahraniční. Na počátku projektu bylo nutné uspořádat jednání k vymezení a koordinaci jednotlivých výzkumů. Vedle jednání menších skupin badatelů se proto uskutečnily dva workshopy, jichž se účastnili hlavně badatelé zapojení do projektu. Na workshopu 28. února 2012 prof. Kuklík (hlavní řešitel projektu) seznámil přítomné s navrženými cíli projektu. Byla řešena hlavně problematika zapojení výsledků projektu do výuky, a to zejména ve formě povinně volitelných a volitelných předmětů, učebních textů apod. Projednávány byly dále vedle zapojení jednotlivých badatelů hlavně otázky týkající se restitucí židovského majetku, což bylo hlavní téma výzkumu v prvním roce projektu. Na workshopu 17. dubna byly projednávány koncepce jednotlivých příspěvků. Byly předneseny i rozsáhlé referáty: dr. René Petráš, Problémy a stav výzkumu právního postavení menšin v české minulosti a současnosti, doc. Harald Scheu, Problémy a stav výzkumu právního postavení menšin v mezinárodním a evropském právu (včetně problému migrací), prof. Jan Kuklík, Problémy restitucí židovského majetku v českém právu.